پیشگیری از

سرماخوردگی؟

امروز اینجا با شما هستیم تا مطمئن باشیم خودتون و کودک تون در فصل سرما در امن ترین حالت ممکن قرار دارید!
فقط کافیه این صفحه رو کامل ببینید… 

داروی ایموپِرِت

آیا احساس میکنید خودتون یا کودکتون دارید سرما میخورید؟
مصرف ایموپرت رو شروع کنید و نگران عوارض جانبی اون نباشید چون این دارو کاملاً گیاهی است.

داروی برونشیپِرِت

اگر خودتون یا کودک نازنین تون سرفه های خشک و یا خلط دار دارید سریعاً شربت یا قرص برونشیپرت رو استفاده کنید…
برونشیپرت بهترین درمان برای سرفه های خشک و خلط دار است.

داروی سینوپِرِت

درمان قطعی برای سینوزیت حاد قطعاً در تمامی اروپا همین دارو است و کاملاً ثابت شده است.
علائم سینوزیت مانند سردرد، گرفتگی و آبریزش بینی را سریعاً درمان کرده و از عفونی شدن سینوس ها جلوگیری میکند.

پیشگیری از

سرماخوردگی؟

امروز اینجا با شما هستیم تا مطمئن باشیم خودتون و کودک تون در فصل سرما در امن ترین حالت ممکن قرار دارید!
فقط کافیه این صفحه رو کامل ببینید… 

داروی ایموپِرِت

آیا احساس میکنید خودتون یا کودکتون دارید سرما میخورید؟
مصرف ایموپرت رو شروع کنید و نگران عوارض جانبی اون نباشید چون این دارو کاملاً گیاهی است.

داروی برونشیپِرِت

اگر خودتون یا کودک نازنین تون سرفه های خشک و یا خلط دار دارید سریعاً شربت یا قرص برونشیپرت رو استفاده کنید… 
برونشیپرت بهترین درمان برای سرفه های خشک و خلط دار است.

داروی سینوپِرِت

درمان قطعی برای سینوزیت حاد قطعاً در تمامی اروپا همین دارو است و کاملاً ثابت شده است.
علائم سینوزیت مانند سردرد، گرفتگی و آبریزش بینی را سریعاً درمان کرده و از عفونی شدن سینوس ها جلوگیری میکند.

پیشگیری از

سرماخوردگی؟

امروز اینجا با شما هستیم تا مطمئن باشیم خودتون و کودک تون در فصل سرما در امن ترین حالت ممکن قرار دارید!
فقط کافیه این صفحه رو کامل ببینید… 

داروی ایموپِرِت

آیا احساس میکنید خودتون یا کودکتون دارید سرما میخورید؟
مصرف ایموپرت رو شروع کنید و نگران عوارض جانبی اون نباشید چون این دارو کاملاً گیاهی است.

داروی برونشیپِرِت

اگر خودتون یا کودک نازنین تون سرفه های خشک و یا خلط دار دارید سریعاً شربت یا قرص برونشیپرت رو استفاده کنید… 
برونشیپرت بهترین درمان برای سرفه های خشک و خلط دار است.

داروی سینوپِرِت

درمان قطعی برای سینوزیت حاد قطعاً در تمامی اروپا همین دارو است و کاملاً ثابت شده است.
علائم سینوزیت مانند سردرد، گرفتگی و آبریزش بینی را سریعاً درمان کرده و از عفونی شدن سینوس ها جلوگیری میکند.