ماموریت بیونوریکا

ماموریت بیونوریکا

استفاده از طبیعت برای کمک به بهبودی و سلامتی مردم، با استفاده از روش های منحصر به فرد فایتونیرینگ. بیونوریکا در راستای چشم انداز خود استاندارهایی را هم بصورت داخلی و هم خارجی طراحی نموده است و برای رسیدن به رهبری در سطح جهانی تلاش جدی می نماید که این مهم جز با سرمایه گذاری گسترده بر پایه تحقیقیات علمی میسر نمی گردد.